Π ρ ο σ ι τ ή   Π ο λ υ τ έ λ ε ι α
Α ι σ θ α ν θ ε ί τ ε   τ η ν   Δ ι α φ ο ρ ά
Ν ι ώ σ τ ε   σ α ν   σ τ ο   Σ π ί τ ι   σ α ς
Μ ε γ ά λ α   Δ ι α μ ε ρ ί σ μ α τ α

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Φ  Ο  Ρ  Μ  Α      Κ  Ρ  Α  Τ  Η  Σ  Η  Σ

Ορίστε Ημερομηνία
Ορίστε Ημερομηνία

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

 

Τύπος Σουίτας Δυναμικότητα   Χαμηλή Περίοδος
1/1 - 30/6
Υψηλή Περίοδος
1/7 - 31/8
Χαμηλή Περίοδος
1/9 - 31/12
         
Μονόχωρη Σουίτα Έως 3 άτομα 85 € 75 € 85 €

Κλασσική Σουίτα Έως 4 άτομα 105 € 115 € 105 €

Οικογενειακή Σουίτα Έως 5 άτομα 150 € 150 € 150 €
Οι Τιμές περιλαμβάνουν όλους τους Νόμιμους Φόρους.
1st photo DSC6118